Eyebrow
Úspešní ľudia
Heading
Spolupráca je rozhodujúca pre podnecovaní zmeny v hodnotovom reťazci zajtrajška
Body

Veríme, že globálna ekonomika a globálne podniky, ako ten náš, musia urobiť oveľa viac na zabezpečenie toho, aby práca posilňovala postavenie ľudí. Sme presvedčení, že môžeme, a že by sme mali, zohrávať úlohu pri zvyšovaní príležitostí pre ľudí, aby sa im darilo na pracoviskách a v spoločenstvách, ktorých sa dotýkame. 

V spoločnosti Mars sa snažíme presadzovať a rešpektovať ľudské práva v celom našom hodnotovom reťazci. Veríme, že od pracovníkov v továrni v Chicagu po poľnohospodárov v Pobrežie Slonoviny by sa s každým, koho sa naše podnikanie dotýka, malo zaobchádzať dôstojne, spravodlivo a s úctou. 

Naša práca sa riadi globálnou Politikou ľudských práv,  spoločnosti Mars v súlade s Usmerňujúcimi zásadami OSN pre podnikanie a ľudské práva. Náš globálny tím pre ľudské práva pracuje v celom našom podniku a radí sa s odborníkmi z tretích strán a skupinami občianskej spoločnosti, aby sme mohli napredovať v našej práci. Náš Riadiaci výbor pre ľudské práva, zložený zo služobne starších výkonných pracovníkov spoločnosti Mars, hodnotí naše napredovanie a my každoročne podávame správu nášmu predstavenstvu.  

Veríme, že spolupráca je rozhodujúca pre dosiahnutie pokroku pri riešení komplexných a systémových otázok ľudských práv. Spolupracujeme s vládami, podnikmi a komunitami na presadzovaní spoločných cieľov v našom hodnotovom reťazci. 

Náš rámec pre ľudské práva  

V 80 krajinách, v ktorých podnikáme, a naprieč celým hodnotovým reťazcom, dosahujeme pokrok pri presadzovaní a rešpektovaní ľudských práv — ale čelíme aj mnohým výzvam.   

Vychádzajúc z Usmerňujúcich zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva sme vyvinuli rámec CARE, ako nástroj typu „krok za krokom”, ktorý slúži na usmerňovania našich rozhodnutí a činností v oblastí ľudských práv. Tento rámec využívame na vytvorenie akčných plánov v oblasti ľudských práv pre prioritné reťazce dodávok surovín, ako  náš Akčný plán pre ľudské práva v dodávateľskom reťazci rýb v Thajsku. Rámec sa zameriava na štyri oblasti: 

 • Zaviazať sa k politikám a postupom a budovať kontrolu a spôsobilosť. 

 • Posúdiť dopady v celom hodnotovom reťazci a aktívne počúvať ľudí. 

 • Reagovať v rámci úsilia predchádzať, riešiť a naprávať vplyvy v spolupráci s priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou. 

 • Transparentne sa zapájať a deliť sa o naše úspechy a výzvy.   

Naše programy v oblasti ľudských práv zahŕňajú: 

 • Zodpovedné pracovisko: Pracujeme na vytváraní a udržiavaní pracovísk, na ktorých môže našich 115 000 spolupracovníkov prosperovať. To zahŕňa aj snahu o zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a angažovanie sa v komunitách, v ktorých pôsobíme. 

 • Ako súčasť tohto programu: 

  • školíme spolupracovníkov ohľadom našej globálnej príručky o etike a dodržiavaní predpisov, ktoré vysvetľujú naše hodnoty a očakávania v oblasti ľudských práv, 

  • zabezpečujeme, aby všetci spolupracovníci mali prístup k miestnemu ombudsmanovi, ktorému môžu dôverne a anonymne oznámiť problémy na pracovisku, a 

  • poskytujeme nezávislým audítorom prístup na všetky naše pracoviskám, aby mohli posúdiť uplatňovanie ľudských práv a zabezpečiť, aby sa riešili všetky problémy.  

 • Zodpovedné zdroje: Chceme pracovať s partnermi, ktorí zdieľajú náš prístup k podnikaniu, založených na zásadách. Spoliehame sa na tisíce prvotriednych dodávateľov po celom svete, aby sa nášmu podnikaniu mohlo naďalej dariť — poskytujú nám kľúčové dodávky, akými sú prísady do našich výrobkov a aj základné tovary a služby. 

  • V roku 2011 sme spustili náš globálny Etický kódex dodávateľova náš Program zodpovedného zásobovania. Náš kódex vymedzuje naše očakávania v oblasti ľudských práv od našich prvotných dodávateľov, a požadujeme, aby ich všetky dodržiavali. Požadujeme tiež, aby vybraní dodávatelia, pôsobiaci v oblastiach s vysokým rizikom v oblasti ľudských práv, podstúpili nezávislé hodnotenie pracovísk. 

 • Ľudské práva v trvalo udržateľnom využívaní zdrojov: Snažíme sa o presadzovanie rešpektovania ľudských práv v našich rozšírených dodávateľských reťazcoch poľnohospodárstva, ktoré dosahujú našich dodávateľov prvej úrovne až po úroveň poľnohospodárstva alebo rybolovu. Niektoré z najzávažnejších otázok ľudských práv v našom hodnotovom reťazci môžu byť na najvzdialenejších koncoch našich poľnohospodárskych dodávateľských reťazcov, kde obvykle máme nízky vplyv a viditeľnosť. Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o pozícii v oblasti ľudských práv

S odborníkmi sme pracovali na identifikovaní najvýznamnejších otázok ľudských práv, ktoré sa vyskytujú v celom odvetví v širšom dodávateľskom reťazci mnohých našich kľúčových poľnohospodárskych materiálov vrátane kakaa, rýb a palmového oleja. Po konzultácii s odborníkmi na ľudské práva a dôkladnej revízii verejne dostupných údajov sme identifikovali nútenú prácu a detskú prácu ako otázky ľudských práv, ktoré môžu predstavovať najzávažnejšie riziko pre ľudí v našich širších dodávateľských reťazcoch. Aj keď pracujeme na presadzovaní rešpektovania všetkých práv, kladieme osobitný dôraz na tieto hlavné otázky a uprednostňujeme opatrenia, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších ľudí. 

Keďže sa snažíme pochopiť podstatu, rozsah a príčiny týchto a ďalších otázok ľudských práv v týchto dodávateľských reťazcoch, spolupracujeme s ostatnými, ktorí zdieľajú naše zásady, a investujeme do spoločného úsilia na dosiahnutie našich spoločných cieľov. Spolupráca je rozhodujúca pre zvyšovanie rešpektovania ľudských práv na tejto úrovni v rámci širších dodávateľských reťazcov, pretože trvalý pokrok je možný len vtedy, keď priemysel, vláda, občianska spoločnosť a komunity konajú. 

Priemyselné opatrenia 

Prijímame opatrenia v našich obchodných a dodávateľských reťazcoch, aby sme dosiahli pokrok v Prioritných priemyselných zásadách Fóra pre spotrebný tovar (Consumer Goods Forum’s - GCF)v oblasti nútenej práce. Spoločnosť Mars viedla vývoj týchto princípov ako spolupredseda pracovnej skupiny pre nútenú prácu GCF, pretože sa domnievame, že je naliehavo potrebné zamerať sa na celé odvetvie a konať v tejto oblasti. Tieto princípy sú v súlade s naším existujúcim prístupom v oblasti ľudských práv v spoločnosti Mars a nám i ostatným poskytujú príležitosť prehĺbiť a posilniť našu prácu v úsilí o identifikovanie a riešenie nútenej práce. Tešíme sa na to, že využijeme náš hlas a naše kroky na to, aby sme spolu s ostatnými v odvetví, ktorí zdieľajú tento cieľ, dosiahli pokrok v tejto oblasti.  

Globálny, strategický partner: Verité 

Sme hrdí na naše globálne strategické partnerstvo s vedúcou neziskovou organizáciou v oblasti ľudských práv a práce Verité. Naša dlhodobá spolupráca si kladie za cieľ zvýšiť rešpektovanie ľudských práv a zlepšiť život najzraniteľnejších pracovníkov v globálnych dodávateľských reťazcoch relevantných pre naše podnikanie. Na základe našej existujúcej stratégie v oblasti ľudských práv poskytuje Verité poradenstvo a podporu práce v rámci našich vlastných operácií s našimi prvotriednymi dodávateľmi a v našom rozšírenom dodávateľskom reťazci. Pracujeme na troch pilieroch: Akcia, náhľad a dialóg. Prečítajte si viac z nášho oznámenia na Svetovom fóre Skoll.  

Získajte viac informácií o našom partnerstve so spoločnosťou Verité.