Heading
Päť princípov

Päť princípov tvorí základ toho, ako dnes a neustále podnikáme. V spoločnosti Mars pracuje 115 000 spolupracovníkov v 80 krajinách po celkom svete a jasné smerovanie a morálny kompas sú nevyhnutné. Dlhodobá budúcnosť nášho podnikania a planéty vyžaduje, aby sme chceli dosahovať viac a prijímali odvážne opatrenia. Využívame preto každú príležitosť, aby sme pozitívne vplývali na neustále sa meniaci svet napĺňaním našej filozofie Piatich princípov, ktorou sme sa vždy odlišovali od ostatných.

Každé rozhodnutie, ktoré prijímame, je založené na Piatich princípoch. To znamená, že: 

  • sme sa zaviazali ku kvalite práce a k pozitívnemu prispievaniu do spoločnosti,
  • sme prijali našu zodpovednosť (ako jednotlivci i ako spoločnosť) konať ihneď,
  • naše rozhodnutia zakladáme na vzájomnosti výhod pre našich partnerov a zainteresované strany,
  • využívame silu efektívnosti, aby využívali naše zdroje na maximum,
  • máme finančnú nezávislosť na prijímanie vlastných rozhodnutí a nie sme obmedzení motívmi iných.

Sme si vedomí, že to, čo robíme, je dobré len vtedy, ak to robíme správnym spôsobom a naše činy nám pomáhajú vytvárať lepší svet pre ďalšie generácie.

Päť princípov: kvalita
Spotrebiteľ je náš šéf, kvalita je naša práca a hodnota za peniaze je naším cieľom.

NAŠA MINULOSŤ
Ako sme súčasťou každodenného života?

Spoločnosť Mars začala prosperovať v hĺbkach krízy, stretla sa so silnou konkurenciou a rozrástla sa na súčasnú veľkosť, a to všetko ako výsledok miliárd každoročne uskutočnených transakcií. Tieto nákupy sú často medzi najmenšími, aké spotrebiteľ robí, avšak predsa financovali náš rast po celom svete. Prečo sa to stalo? Ako máme pokračovať v tomto úspechu?

NÁŠ CIEĽ
Spotrebiteľ je náš šéf

Musíme mať na pamäti, že nemôžeme ovplyvniť milióny spotrebiteľských rozhodnutí, kým nepresvedčíme prvého, druhého i tretieho spotrebiteľa, aby kupoval našu značku. Každý jednotlivý predaj by mal byť považovaný za náš najdôležitejší. Ak na to zabudneme, existuje riziko, že by sme sa mohli opierať o našu minulosť a ignorovať našu budúcnosť. Ohľadom budovania našej budúcnosti sme úplne závislí od našich spotrebiteľov a musíme sa neúnavne snažiť porozumieť ich potrebám. Tým si s nimi vytvoríme celoživotné vzťahy prostredníctvom produktov a značiek, ktoré dnes prinášajú radosť a môžu sa v budúcnosti prispôsobiť aj meniacim sa kultúram a spôsobom života.

NAŠA VÁŠEŇ
Kvalita je naša práca

Naša spoločnosť je oddaná najvyššej kvalite vo všetkých našich prácach. Kvalita je pre naše činy nekompromisným štandardom a vychádza z našej vášne a našej hrdosti na to, že sme súčasťou komunity Mars. Kvalitná práca je prvou zložkou kvalitných značiek a je zdrojom našej povesti pre vysoké štandardy.

NAŠE ZNAČKY
Kvalitné značky prinášajú jedinečné výhody

Ak zostaneme blízko k spotrebiteľom, vieme, že niektoré veci ich presvedčia, aby si stále kupovali naše výrobky. Kvalitné výrobky a služby, ktoré dôsledne spĺňajú štandardy výnimočnosti a ktoré sú dodávané s minimálnym dopadom na životné prostredie, boli vždy základom nášho úspechu. Iní tiež deklarujú kvalitu, ale len málo z nich dokáže dorovnať náš záväzok ponúkať to najlepšie a zvyšovať naše štandardy prostredníctvom neustálej inovácie.

NAŠE ŠTANDARDY
Hodnota za peniaze

Okrem kvality musíme tiež poskytovať hodnotu za peniaze. Keďže vyvíjame inovatívnejšie produkty a služby, ktoré spĺňajú meniace sa chute a túžby, dosiahnutie hodnoty za peniaze je zložitejšou úlohou. Keď spojíme najlepšiu kvalitu s najlepšou hodnotou, spotrebiteľom ponúkame tú najvýhodnejšiu kúpu pre ich potreby.

Päť princípov: zodpovednosť
Ako jednotlivci požadujeme od seba úplnú zodpovednosť, ako spolupracovníci podporujeme zodpovednosť iných.

NAŠA ÚLOHA
Ako vytvárame našu kultúru

Rozhodli sme sa, že sa budeme líšiť od tých spoločností, kde mnohé úrovne riadenia oslabujú osobnú zodpovednosť. Všetci spolupracovníci sú vyzvaní, aby prevzali priamu zodpovednosť za výsledky, aby uplatňovali iniciatívu a úsudok a aby podľa potreby prijímali rozhodnutia. Prijímaním etických ľudí, ktorí sa dobre hodia na ich prácu a dôverou v nich, žiadame spolupracovníkov, aby boli zodpovední za svoje vlastné vysoké štandardy.

NAŠA DÔVERA
Dôležitosť našich spolupracovníkov

Naša spoločnosť je komplexná, so značkami, podnikmi a prevádzkami po celom svete. Ako by sme mohli prosperovať, ak by bolo každé rozhodnutie prijaté centrálne? Z tohto dôvodu dávame všetkým spolupracovníkom slobodu, aby prevzali plnú zodpovednosť za dosahovanie vynikajúcich výsledkov pri vykonávaní pridelených prác. Na oplátku spolupracovníci získavajú rešpekt a podporu a sú primerane odmeňovaní v súlade s ich výkonom. Oslavujeme úspech a uznávame mnohých spolupracovníkov, ktorí vyvíjajú mimoriadne úsilie. Taktiež povzbudzujeme spolupracovníkov, aby rozvinuli plný rozsah svojich schopností, čo im umožní prijímať náročnejšiu prácu.

NAŠE OČAKÁVANIE
Tímová práca a zodpovednosť útvarov

Rovnako ako my spolupracovníci musíme byť pripravení zdieľať určité úlohy, keď spolu pracujeme na dosiahnutí našich spoločných cieľov, útvary musia tiež spolupracovať na dosiahnutí širokých firemných cieľov. Kým každý je plne zodpovedný za dosiahnutie vlastného poslania, útvary a divízie sú vzájomne závislé a musia byť pripravené reagovať na iných. Pretože sa na seba spoliehame, musíme aktívne komunikovať naše ciele, plány, aktivity a potreby a spravodlivo riešiť rozdiely.

NÁŠ DUCH
Zodpovednosti a odmeny nášho združenia

Princíp Zodpovednosti sa vzťahuje na každú úroveň v rámci spoločnosti Mars — od povinnosti spolupracovníka dodržiavať najvyššie štandardy čestnosti a integrity, po etickú zodpovednosť spoločnosti k svojim komunitám a k životnému prostrediu. Pretože si vážime a oceňujeme vzájomné zásluhy, zaobchádzame so všetkými spolupracovníkmi slušne a spravodlivo, vyhýbame sa výsadám spôsobujúcich rozdeľovanie a odmietame neúctivé správanie akéhokoľvek druhu. Toto je zdrojom slova „spolupracovník“ a rovnostárskeho ducha spoločnosti Mars, čo je naša politika a prax bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu alebo náboženskú vieru. Sami musíme mať odvahu upozorniť na tých spolupracovníkov, ktorí sa nesprávajú podľa našich hodnôt. Veríme, že ak je to, čo hovoríme a čo robíme, v súlade s našimi zásadami, dosiahneme výsledky, o ktoré sa usilujeme.

Päť princípov: vzájomnosť
Vzájomný prospech je spoločným prínosom, spoločný prospech bude pretrvávať.

NAŠE VZŤAHY
Prečo je vzájomnosť prospešná pre všetkých

Veríme, že štandard, ktorým by sa mali merať naše obchodné vzťahy, je miera, do akej sa vytvárajú vzájomné prínosy. Tieto prínosy môžu mať mnoho rôznych podôb a nemusia mať prísne finančný charakter. Podobne, aj keď sa musíme snažiť o dosiahnutie najkonkurencieschopnejších podmienok, konanie spoločnosti Mars by nikdy nemalo byť na úkor iných, či už ide o ekonomické alebo iné konanie. Náš princíp vzájomnosti je spoľahlivým sprievodcom, pretože sme založili úspešné podniky v nových geografických oblastiach a kultúrach. Umožnil nám pôsobiť ako dobrý korporatívny občan, minimalizovať náš vplyv na životné prostredie a múdro a hospodárne využívať prírodné zdroje našej planéty.

NÁŠ SPOLOČNÝ CIEĽ
Vzájomnosť výhod

Sme úplne závislí od sily našich vzťahov — s našimi spotrebiteľmi, s našimi spolupracovníkmi, dodávateľmi, distribútormi a spoločenstvami, v ktorých žijeme a pracujeme. Veríme, že najlepšie výsledky dosiahneme len vtedy, ak budeme v týchto vzťahoch nesebeckí a poskytneme spravodlivý výnos.

NÁŠ PRÍSĽUB
Princíp vzájomnosti: Pre našich spotrebiteľov

Naša viera v kvalitu a hodnotu je absolútna. Bez ohľadu na obchodné tlaky, naše kroky a rozhodnutia musia odrážať základnú pravdu, že ak ponúkneme kvalitu a hodnotu, vráti sa nám podpora a úspech. Zisky, ktoré to ignorujú, budú krátkodobé.

NAŠA ODMENA
Princíp vzájomnosti: Pre našich spolupracovníkov, útvary a akcionárov

Princíp vzájomnosti sa vzťahuje rovnako na všetky časti nášho podnikania. Vážime si spolupracovníkov ako jednotlivcov pre ich talent a vynaliezavosť, a oni sú spravodlivo odmeňovaní za svoje výsledky. Pretože si uvedomujeme, že všetci máme rôzne potreby v závislosti od nášho štádia života, súhlasíme s tým, že spolupracovníci si môžu vybrať štýl práce alebo možnosti kariéry, ktoré predstavujú ich najvhodnejšiu rovnováhu medzi prácou a životom mimo nej. Útvary sledujú svoje ciele pre dobro celej spoločnosti Mars, za čo dostávajú podporu a zdroje. Uznávajúc pokračujúci záväzok, akcionári dostávajú spravodlivú návratnosť investícií.

NÁŠ PRÍSĽUB
Princíp vzájomnosti: Pre našich dodávateľov a naše spoločenstvá

Keď rokujeme s našimi dodávateľmi a distribútormi, musíme sa vyhýbať podmienkam, ktoré sú škodlivé pre ich podnikanie a zároveň od nich požadovať dodávky a služby, ktoré budú pre nás najlepšie. Vzájomnosť znamená pre nás osobitnú povinnosť rešpektovať životné prostredie a rozvíjať najudržateľnejšie metódy na dosiahnutie našich cieľov. Našim cieľom je, aby sme našim miestnym a národným spoločenstvám priniesli spravodlivý úžitok, čím zvýšime ich prosperitu a kvalitu života popri tom, že budeme mať prospech z partnerstva s nimi.

NAŠE ŠTANDARDY
Korporatívna zodpovednosť

Náš neustály záväzok voči vzájomnosti nám vždy poskytol najvyššie štandardy zodpovedného podnikania. Dôsledne sa opiera o etiku našej správy podniku a pomáha nám spravodlivo pôsobiť všade tam, kde sme aktívni. Náš princíp vzájomnosti je jadrom väzby dôvery, úcty a čestnosti, ktorú zdieľame s našimi spolupracovníkmi a našimi spotrebiteľmi.

Päť princípov: efektívnosť
Využívame zdroje v plnej miere, ničím neplytváme a robíme len to, čo dokážeme robiť najlepšie.

NAŠE VZŤAHY
Efektívnosť v praxi

Ako je možné zachovať naše zásady, ponúkať prvotriednu hodnotu za peniaze a podeliť sa o náš úspech? Naša sila spočíva v našej efektívnosti a schopnosti organizovať všetok náš kapitál — fyzický, finančný i ľudský — pre maximálnu produktivitu. Jednoducho to dáva zmysel — pre naše podnikanie aj v prospech sveta. Týmto spôsobom sú naše výrobky a služby vyrábané a dodávané v najvyššej kvalite, pri čo najnižších nákladoch a s najnižšou spotrebou zdrojov. V podobnom duchu sa snažíme riadiť všetky naše obchodné prevádzky tými najúčinnejšími procesmi rozhodovania.

NÁŠ PRÍSTUP
Návratnosť celkových aktív (NCA)

Spoločnosť Mars má odlišnú firemnú filozofiu od iných spoločností, a to je kľúčový dôvod nášho úspechu. Náš prístup predstavuje návratnosť celkových aktív (NCA) nielen ako hlavný finančný indikátor, ale aj ako hnací motor rastu. Minimalizáciou našich aktív dávame našim spotrebiteľom vynikajúcu hodnotu za peniaze a zároveň prinášame zdravé výnosy pri nižších úrovniach zisku ako naši konkurenti. To uvoľňuje ešte viac peňazí na stimuláciu rastu.

NAŠE NASTAVENIE
Vysoká produktivita a nízke náklady

V našich útvaroch sa vždy snažíme zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Naše kancelárie sú otvorené priestory, kde je komunikácia priama a skúsenosti a znalosti našich spolupracovníkov môžu byť zdieľané rýchlo. Naše podniky sú usporiadané, čisté a navrhnuté pre jednoduchosť. Neustále inovujeme – hľadáme nové procesy, technológie a spôsoby práce s cieľom zlepšiť našu mieru produkcie, znížiť odpad, minimalizovať dopad na životné prostredie a čo najlepšie využiť naše globálne vzdelávanie.

NAŠA SKÚSENOSŤ
Nové príležitosti

Prevádzka akéhokoľvek podniku je zložitá a na to, aby náš systém fungoval dobre, je potrebné veľa skúseností a poznatkov. Z tohto dôvodu starostlivo premýšľame, kým sa zapojíme do činností, v ktorých nemusíme mať vysokú úroveň odborných znalostí. Keď spustíme nové podniky, naša politika NCA nám ich pomôže čo najrýchlejšie zefektívniť a urobiť ziskovými.

NAŠA VÍZIA
Úloha efektívnosti

Efektívnosť je úloha, ktorú všetci zdieľame. Vyžaduje neustálu a otvorenú komunikáciu a určuje, ako pracujeme ako jednotlivci i ako organizácia. Štíhle podniky, malý personál a veľké pracovné úlohy, ktoré vykonávajú vysoko talentovaní spolupracovníci, sú znakmi Princípu efektívnosti v praxi.

Päť princípov: sloboda
Potrebujeme slobodu na formovanie našej budúcnosti. Potrebujeme zisk, aby sme zostali slobodní.

NAŠA ŠTRUKTÚRA
Prečo je naša sloboda dôležitá

Spoločnosť Mars je jednou z najväčších súkromných spoločností na svete, a je to zámerná voľba. Mnohé ďalšie spoločnosti začali ako Mars, ale keď rástli a vyžadovali nové zdroje finančných prostriedkov, predávali zásoby alebo vytvorili reštriktívne dlhy, aby podporili svoje podnikanie. Za rozšírenie svojho rastu vymenili časť svojej slobody. My veríme, že rast a prosperitu možno dosiahnuť iným spôsobom.

NAŠA STRATÉGIA
Úloha zisku

Sloboda spoločnosti Mars závisí od vytvárania zisku. Pretože spoločnosť Mars je zisková a zarába peniaze, nepotrebujeme si požičiavať peniaze do takej miery, že by sme mohli stratiť kontrolu nad našimi záležitosťami. Pokiaľ zostane spoločnosť Mars slobodná, náš blahobyt môže vždy predchádzať akejkoľvek inej finančnej priorite. Spoločne nám to dáva schopnosť budovať naše podnikanie a pokračovať v odlišovaní sa prostredníctvom našej práce. Záväzok každého spolupracovníka voči spoločnosti Mars musí byť rovnaký ako záväzok rodiny: vidieť naše zásady pôsobiť v prospech každého vnútri a mimo nášho podnikania. Na tento účel sa podstatná časť prevádzkového zisku každý rok opätovne investuje. Tento zisk potom poskytuje peniaze, s ktorými môžeme stavať a zlepšovať továrne, vstupovať na nové trhy, investovať do výskumu a vývoja, inovovať a zavádzať nové spôsoby, ako robiť veci, získavať nové podniky a vytvárať strategické aliancie, a to všetko na udržanie našej konkurenčnej pozície.

NÁŠ PLÁN
Budúci rast

Ak bude spoločnosť Mars naďalej vytvárať dostatočné zisky, budeme môcť slobodne prevádzkovať podnik spôsobom, ktorý považujeme za najlepší. Ako spoločnosť Mars rastie, zvažujeme s veľkou opatrnosťou rozhodnutia o našej diverzifikácii a chceme vstúpiť len do tých podnikov a trhov, kde môžeme vyniknúť.

NAŠA PREVÁDZKOVÁ ŠTRUKTÚRA
Súkromné vlastníctvo

Súkromné vlastníctvo umožňuje, aby spoločnosť Mars zostala slobodná. Povaha slobody vyžaduje, aby ju rovnako zodpovedne používali spolupracovníci a oddiely. Náš spôsob podnikania nám umožňuje zostať slobodný ako spoločnosť a dáva spolupracovníkom ako jednotlivcom slobodu inovovať, konať a rásť pri dosahovaní našich spoločných cieľov. To vytvára prostredie, v ktorom sme všetci nadšení pracovať. Naše súkromné vlastníctvo, jednomyseľnosť cieľa a vysoké etické štandardy nám umožňujú rýchlo napredovať v skúmaní nového priestoru, odvážne sa postaviť tvárou v tvár konkurencii a podstupovať riziká všade tam, kde sú odôvodnené. Predovšetkým naše súkromné vlastníctvo nám dáva slobodu dlhodobo hľadať investície, budovať podniky a poskytovať blahobyt našich spolupracovníkov. Tento duch v minulosti poháňal spoločnosť Mars. Je na každom z nás, aby to bolo vedúcou silou našej budúcnosti.